Návštevnosť


Dnes:127
Včera:379
Tento mesiac:4736
Predošlý mesiac:5185
Za rok:50226
Celkom:489498
Od:24.Mar.2011

Kto je Online

Máme online 37 hostí 

Krajský školský úrad v Prešove - Usmernenie k výberovým konaniam | Všeobecné pokyny
Usmernenie k výberovým konaniam

Tlačiť E-mail
Oddelenie odborných a metodických činností - Všeobecné pokyny
Zodpovedá Mgr. Mária Stanislavová   
Streda, 22 Apríl 2009 10:27
KRAJSKÝ   ŠKOLSKÝ   ÚRAD   V PREŠOVE
Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

Č.: RD/2009/00460                   
Zriaďovateľom škôl a školských zariadení       


Usmernenie KŠÚ v Prešove
k realizácii výberových konaní na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia

V roku 2009 sa uskutočnia výberové konania na funkciu riaditeľa školy vo väčšine škôl  v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Prešove. Z tohto dôvodu si dovolíme pripomenúť niektoré ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť  1. septembra 2008 okrem častí určených v čl. VI.
V zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľa  na päťročné funkčné obdobie vymenúva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.
Ak je zriaďovateľom obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, vymenúva zriaďovateľ riaditeľa na návrh rady školy v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy alebo rada školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi návrh na kandidáta na základe výberového konania, okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 596/2003 Z. z.. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný.
Ak sa jedná o školské zariadenie   pri  ktorom  sa  rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote, alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi na základe dvoch po sebe idúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, zriaďovateľ postupuje podľa osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 42 zákonníka práce). Rovnakým spôsobom postupuje aj zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy.
Samotný priebeh výberového konania upravuje § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Výberové konanie vyhlasuje zriaďovateľ. Oznámenie o výberovom konaní obsahuje okrem údajov uvedených v § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. aj požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov zabezpečuje zriaďovateľ. Pripomíname, že riaditeľ školy alebo školského zariadenia musí spĺňať požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme na ustanovenie § 37a  Správne delikty ods. 3: „Hlavný školský inšpektor uloží pokutu do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5 a rozhodne o opatrení na odstránenie zisteného nedostatku“.
Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy, zriaďovateľ výberovú komisiu osobitne nemenuje. V tejto súvislosti pripomíname, že rada školy musí byť  ustanovená  v súlade s právnym predpisom (§ 24, § 25, § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení). Pre úspešný priebeh výberového konania odporúčame, aby zriaďovateľ školy overil zloženie rady školy a jej ustanovenie v súlade s § 5 citovanej vyhlášky (zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy – podpisy predsedu rady školy a štatutára zriaďovateľa, štatút rady školy).  Ak sa stane, že člen rady školy alebo jemu blízka osoba podá prihlášku na výberové konanie, pozastavuje sa mu členstvo v rade školy  až  do skončenia  výberového konania. Pojem „blízka osoba“ je definovaný v § 116 a  v § 117  Občianskeho zákonníka.
Rada  školy vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Delegovaný zástupca krajského školského úradu a Štátnej školskej inšpekcie sa stávajú na účel výberového konania členmi príslušnej rady školy. V zmysle § 25 ods. 16 a ods. 17 rada školy prizýva zástupcu krajského školského úradu a zástupcu Štátnej školskej inšpekcie, ak sa jedná o výberové  konanie na funkciu riaditeľa základnej školy, riaditeľa  strednej školy.
Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia. Odporúčame, aby zriaďovateľ koordinoval realizáciu výberového konania tak, aby rada školy mohla konať v stanovených lehotách (v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).
Na pomoc pri realizácii výberových konaní MŠ SR vydalo s platnosťou od 15.5.2004 Usmernenie MŠ SR zo 14. apríla 2004 k príprave a realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení. Toto usmernenie podrobne upravuje jednotný postup pri príprave a realizácii výberových konaní na funkciu riaditeľa.
Dávame do pozornosti čl. 2 ods. 11 tohto usmernenia, ktorý hovorí:
„V prípade, že zriaďovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemôže vymenovať do funkcie vybraného uchádzača, je povinný o  tom bezodkladne písomne informovať predsedu výberovej komisie. Rada školy je potom viazaná výsledkami výberového konania a je povinná navrhnúť na vymenovanie zriaďovateľovi ďalšieho úspešného kandidáta v poradí zo zoznamu úspešných kandidátov uvedených v zápisnici zrealizovaného výberového konania.“ V praxi sa môže stať, že napriek úspešnému výberovému konaniu a podaniu návrhu na vymenovanie do funkcie riaditeľa, vybraný kandidát oznámi zriaďovateľovi, že do funkcie nenastúpi (napr. z neočakávaných zdravotných dôvodov, rodinných, osobných dôvodov a pod.). Zriaďovateľ  bude teda postupovať podľa vyššie uvedeného.
Pre takýto prípad rada školy pri vyššom počte uchádzačov je viazaná výsledkami výberového konania a vychádza zo zoznamu úspešných kandidátov, ktorý má byť uvedený v zápisnici z výberového konania (čl. 2 ods. 9 písm. h „Usmernenia“). Odporúčame, aby kritériá úspešnosti rada školy stanovila vopred, nie až v priebehu výberového konania (napr. minimálny počet hlasov, ktorý musí úspešný kandidát získať, minimálny počet bodov a pod. – podľa spôsobu realizácie výberového konania). V prípade, že kandidát tieto kritériá nesplní, nebude zaradený v zozname úspešných uchádzačov.
Pripomíname, že rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.
Bezprostredne po ukončení prezentácie uchádzačov vyhodnotí výberová komisia (rada školy) výsledky úspešnosti a vyhotoví zápisnicu z výberového konania. Zápisnica obsahuje údaje podľa čl. 2 ods. (9)  Usmernenia MŠ SR zo 14. apríla 2004 k príprave a realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení. Zápisnicu v dvoch rovnopisoch podpisuje predseda výberovej komisie, členovia výberovej komisie a delegovaní zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie a príslušného krajského školského úradu. Jeden rovnopis zostáva u predsedu výberovej komisie, druhý výberová komisia doručí štatutárovi zriaďovateľa.
Rada školy koná pri realizácii výberového konania tak, aby boli dodržané zákonom ustanovené lehoty v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.

Ing. Jaromír Paulík
prednosta

Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2010 08:36
 

Oznam

Vážení návštevníci,

v zmysle zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k 01.01.2013 k zrušeniu Krajského školského úradu v Prešove.
Pôsobnosť KŠÚ ustanovená osobitnými predpismi prechádza pod Obvodný úrad Prešov - odbor školstva.
Ďakujem za prejavenú dôveru a v roku 2013 Vám želám veľa osobných a pracovných úspechov.


PhDr. Kvetoslava Komanická

vedúca odboru


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/mkrizan/www_ksupoweb/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381